Kvalificerade gissningar om nya skollagen

Idag presenterades förslaget till nya skollag. Jag lyssnade en god stund på Björklunds presentation och slogs som alltid av hur annorunda utbildningsministern ser på skola, utbildning, lärande och elever jämfört med den syn på kunskap som ofta framträder i aktuell pedagogisk forskning.

I en bisats nämnde ministern att skolbibliotek och andra kringfunktioner ska skrivas in i den nya lagen. Att lagen blir föga förpliktigande vad gäller skolbiblioteken blir tydligt när man läser texten (s. 316):

Enligt vår uppfattning har de allra flesta skolor i samtliga skolformer redan i dag tillgång till bibliotek på ett eller annat sätt. Tillgången till skolbibliotek måste kunna anordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena vid varje skola. En liten skola på landsbygden kan ha behov av andra lösningar än en stor skola i en stor stad. Därför måste möjligheterna till att anordna skolbibliotek kunna se olika ut utifrån varje skolas eller elevernas olika behov och förutsättningar. Skollagsberedningen föreslår således att eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek men att organiseringen av skolbiblioteksverksamheten ska vara flexibel. Skollagsberedningens förslag bör beaktas vid den kommande översynen av bibliotekslagen.

Man skulle, utifrån förslaget, kunna tänka sig att det kan komma att räcka med att en skola har ett avtal med närmaste folkbiblioteksfilial om att få komma dit och låna någon gång per vecka. Kanske också få ett bokprat. Texten gör tydligt att inga stora förändringar av dagens situation krävs. De flesta skolor har ”redan idag tillgång till bibliotek på ett eller annat sätt”. Har departementets personal läst den senaste skolbiblioteksstatistiken?

Vår lama bibliotekslag spelar också en roll i sammanhanget. Skollagen kan knappast gå in med en skärpning på biblioteksområdet. ”Lämpligt fördelade skolbibliotek” som bibliotekslagen stipulerar, utgör inte precis någon uppmaning till skolväsendet att rycka upp biblioteksverksamheten. Skulle skollagen kunna gå in med en skarpare forumulering här? Jag är tveksam. Man vill knappast trampa in på varandras områden i regeringen. Det blir också intressant att se vad revideringen av bibliotekslagen kommer att säga om skolbiblioteken. Lyfts de ur bibliotekslagen?

Så, min gissning är att det mesta kommer att fortsätta ungefär som förut. Kanske får vi till stånd lite fler formella avtal mellan skolor och folkbibliotek i kommunerna. Kanske kommer dessa avtal att granskas i samband med skolinspektioner. Kanske finns det skolor som ser lagen som en uppmaning att satsa på ett eget skolbibliotek . Kanske till och med ett bibliotek som är bemannat med utbildad personal.

Fortfarande finns det möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Läs t ex på bloggen Bibliotek i skolor i Kalmar län.

Annonser