Att hantera mellanmänskliga möten

Mina kollegor och jag får handledning då och då, av beteendekonsulten (med mera) Doris Dahlin. Syftet är att vi ska bli bättre handledare själva. Vid det senaste tillfället pratade vi bland annat om hur man kan hantera möten med människor på olika sätt och teorier som handlar om det. Vi fick bl a veta mer om transaktionsanalys.

När jag eller någon av mina kollegor t ex kommer ut till ett bibliotek där vi har fått någon typ av uppdrag, eller när vi träffar/kommunicerar med människor i andra sammanhang, händer det ibland att vi upplever misstänksamhet (allt från fientlighet till osäkerhet) från en personalgrupp eller individ. Vi kan möta reaktioner från stumhet till arga utfall. (Orsakerna till att dessa situationer kan uppstå går jag inte in på just nu.) Vi måste förstås alltid bemöta människor på ett professionellt sätt, och det är här som transaktionsanalys kan vara ett användbart verktyg.

En del av teorin talar om barnet, föräldern och den vuxne. Utifrån vår bakgrund agerar vi efter ett särskilt mönster då vi t ex upplever oss som hotade. Några blir passiva, andra går till frontalangrepp. Man kan beskriva rollerna som det anpassade barnet, det spontana barnet, den omvårdande föräldern och den kritiska föräldern. Sedan finns också den vuxne. Alla har vi delar av dessa roller inom oss. De olika rollerna aktiveras bl a av hur vi blir bemötta.  Om någon ger mig en utskällning (den kritiske föräldern) kanske jag reagerar med trots (det spontana barnet) eller med att ta på mig skulden för allt (det anpassade barnet). Även om jag är i vuxen ålder.

För att bryta negativa mönster eller ta udden av situationer där någon bemöter mig antingen som barn eller föräldraroll, behöver man använda sig av ”den vuxne”. Här handlar det om att ta ett djupt andetag och analysera situationen (snabbt). Sedan låter man det logiska tänkandet ta vid. Jag behöver bli medveten om vad som triggar mig till att ta en barn- eller föräldraroll, och sedan avstå från att gå i fällan. Det gäller att hålla mina känslorekationer utanför situationen för att undvika ett ställningskrig. Den vuxne kallas ibland också för den ”lilla datorn”.

Situationer kan hanteras på det sättet både professionellt och privat. Inom familjen händer det lätt att man ständigt återtar sina låsta positioner. Ibland behöver de brytas och ett bra sätt är att bli ”vuxen” i situationen.

Även om jag själv inte har lärt mig bemästra det här ännu, tycker jag det är en bra hjälp att kunna se situationer utifrån med hjälp av teorin. Jag kan se att jag själv är del i hur den andre reagerar. 

Jag tror att vi blir bättre utvecklingsledare av att få den här handledningen.

Annonser